بوستان هفت چنار تهران که سه نماد فراماسونری در آن قرار دارد

یکی از سه نمادهای فراماسونری در پارک هفت چنار تهران

سنگ فرش شطرنجی و نماد فراماسونری در پارک هفت چنار تهران