مستندی است در رابطه با شاه و فراماسونری در عصر وی در ایران و رابطه شاه با فراماسونری

مستند در قالب فیلم است و ۶:۱۷ مدت زمان فیلم است برای دانلود بر لینک زیر کلیک کنید.

 

یا مهدی