یا می دانید کلمه پپسی مخفف چیست ؟؟؟ مخفف جمله :pay each penny save israel یعنی:هر پنی «کوچکترین واحد پول در آمریکا و انگلیس » را بپردازید تا برای اسرائیل ذخیره شود !!!!!!.. = یعنی هر ریال از پول من و شما برای اسرائیل ذخیره شود.