طرز تجمع ماسون ها در لژ ماسونی

کتاب قبّاله ، خدا را به شکل انسان آسمانی بصورت درختی ده شاخه ملاحظه می کند.
مظاهر دهگانه الهی که اولین آنها از نور حق ساطع شده ، با متابعت از قوانین جنسی در
هر شاخه آن جای داده می شود ، بدینوسیله اولین و بالاترین مقام که نر و فعال است
یعنی عقل و حکمت ، پدر را تمثیل می کند ، دیگری که ماده و منفعل است یعنی ذکاء مادر
را تمثیل می نماید. از ذکاء دو مظهر خارج می شود ، یکی نر و فعال بوده ، لطف ، و
دیگری ماده و منفعل بوده ، قدرت است. اینها دستهای نمودار را بیان می کنند لطف و
قدرت با زیبایی در قلب ادغام می شوند ، در نهایت از لطف ، ظفر که نر و فعال است و
از قدرت ، شرف که ماده و منفعل است منشعب می گردد ، اینها نیز با دو پای نمودار
مطابقت دارندو در اساس جمع می شوند ، سمبل اساس آلت تناسلی است. سمبلی در بالای سر
همه قرار دارد و آن تاج است ، دیگری نیز در زیر پا قرار دارد و آن پادشاهی است.» 
(شاگرد ، کمک استاد ، استاد، صفحه 63)

(البته در این نمودار به جای ذکا از معرفت ، لطف = رحمت ، قدرت = قهر و سطوت ،
زیبایی = جلال و شکوه ، ظفر = فتح و پیروزی ، شرف = ملک / شاه آمده است که البته
همگی همان معانی را دارند.)

 

                                            

                       

هر قسمت نمودار مربوط به یکی از مسؤلین لژ است به ترتیب زیر :

1- تاج : استاد محترم

2- عقل و حکمت : خطیب

3- ذکاء : کاتب

4- لطف : مأمور امور خیریه (!!!)

5- قدرت :خزانه دار

6- زیبایی : مسؤل مراسم

7- شرف : نگهبان 1

8- ظفر : نگهبان 2

9- اساس : محقق

10- پادشاهی : خادم

/ 0 نظر / 16 بازدید