شهادت طبیعت

و هر آنچه که در جهان خلقت است ؛ یاد خدا می کنند و خداوند پادشاه و خالق عالم است و انسان بسیار ناسپاس است .کسی که وجود خدا را منکر میشود ؛ از عقل خود استفاده نمی کند چرا که محال است چنین مجموعه ای دقیق خود به خود به وجود آید.

 

 / 0 نظر / 2 بازدید