دست شیطان یا دست شاخدار:

-  در تفکر ماسون ها و شیطان پرستان، شیطان شاخدار Cornuto است و با حرکت دست خود، شیطان را نمایش می دهند .همچنین این علامت ، یک علامت شناسایی مخصوص بین افرادی است که در گروه های سری (شیطانی) عضو هستند.همچنین این علامت در گروه های Heavy metal و  Rock(که گرو ه های شیطان پرست هستند) ، به منظور اعلام وفاداری نوازنده ها به پیام موزیک و اعضای گروه به کار می رود. جغد نماد یهودی مارانوس (Marranos Jews)، یکی از مخفی ترین نماد های فراماسون هاست . به طوری که این نماد را به شکل بسیار مخفی به کار میبرند.

 ستون سوم مدل اول برای چتر ها آشناست

4-علامتشناختهشدهیهیتلرونازیها. :Swastika) چلیپایشکسته (صلیبشکسته):

/ 0 نظر / 4 بازدید